Darbuotojų mokymai

    

     Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276, 12 punkte nustatyta, kad darbuotojai, prieš pradedant dirbti pavojingus darbus, įrašytus į Pavojingų darbų sąrašą, mokomi darbo vietoje, įmonėje ar mokyklose, mokymo įstaigose, kurios vykdo mokymą. Kai šiuos darbuotojus moko profesinio mokymo teikėjas, mokymas vyksta pagal jo atsižvelgiant į įmonėje atliekamus darbus, kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius parengtą ir su darbdaviui atstovaujančiu asmeniu suderintą profesinio mokymo programą. Darbuotojai mokomi praktinių gebėjimų saugiai atlikti jiems pavestus darbus.

      Pavojingų darbų sąrašas patvirtintas LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr.138.
      Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 straipsnio 5 dalis nustato, kad darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo ir žinių iš DSS srities patikrinimo bei šių darbų saugaus atlikimo tvarką nustato darbdavys (įmonės vadovas), išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai nustato kitokią šių darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo bei saugaus darbų atlikimo tvarką.
      Iš to seka, kad darbdavys (įmonės vadovas) savo tvarkomuoju dokumentu turi būti patvirtinęs darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo ir žinių iš DSS srities patikrinimo tvarką.

Organizuojame ir atliekame šiuos mokymus įmonėse ir rengiame metodinę medžiagą:

  • Darbuotojų, dirbančių krovinių tvarkymo rankomis darbus.
  • Darbuotojų, dirbančių triukšme.
  • Gaisrinės saugos klausimais.
    Dirbančių su pavojingomis medžiagomis.
  • Dirbančiam aukštyje.
  • Asmeninių apsaugos priemonių naudojimo.
  • Ir kt.