Pareiginiai nuostatai

Vadovaujantis LR Darbo kodekso 34 straipsniu. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. "Darbo funkcija apibrėžiama darbo sutartyje, pareiginiuose nuostatuose ar darbo (veiklos) apraše. Darbuotojo prašymu informaciją apie susitartos darbo funkcijos turinį ir jos apimtį (darbo normą) ar darbo funkcijai keliamus reikalavimus darbdavys turi pateikti raštu per penkias darbo dienas nuo darbuotojo prašymo pateikimo darbdaviui dienos." 

Kai kuriose profesijose ir tarnybose, be darbo tvarkos taisyklių, drausmės statutų ir nuostatų, darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai ir nuostatai.

Kiekvienos įmonės darbuotojo pareigos, jo darbo apimtys ir turinys, atsakomybė, teisės ir santykiai su kitais nariais yra apibrėžiami pagal jo pareigybės vietą įmonės struktūroje ir su šia pareigybe susijusią bendrą veiklą siekiant įmonės tikslų ir išvengiant konfliktų. Pareiginiais nuostatais nutatomos darbuotojo konkrečios pareigos ir atsakomybė už atliekamą darbą. 

Tam, kad kiekvienas darbuotojas žinotų savo darbus ir atsakomybės ribas, dėl tikslių darbo funkcijų, įmonė parengia kiekvienai pareigybei ar darbuotojui pareiginius nuostatus. Darbuotojai su pareiginiais nuostatais yra supažindinami pasirašytinai.