FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATAI IŠDUODAMI TIK PAGAL FORMALIAS MOKYMO PROGRAMAS

Pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 517/2014

Įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kuri veikia naudodama tokias dujas, montavimo, aptarnavimo, priežiūros ar remonto tikslais, kai tokiai veiklai reikalingas sertifikatas ar pažymėjimas pagal 10 straipsnį, fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos gali būti parduodamos tik įmonėms, kurios turi atitinkamus sertifikatus ar pažymėjimus pagal 10 straipsnį, arba įmonėms, kuriose dirba sertifikatą ar mokymo pažymėjimą pagal 10 straipsnio 2 ir 5 dalis turintys asmenys, ir jas gali pirkti tik tokios įmonės. Ši dalis nekliudo nesertifikuotoms įmonėms, kurios nevykdo šios dalies pirmame sakinyje nurodytos veiklos, rinkti, transportuoti ar pristatyti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=LT

Darbų sąrašą, kam reikalingi Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatai (pažymėjimai), nustatytas LR Aplinkos ministro Ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.335780/.

UAB „SOTERUS“ vykdo pagal LR Švietimo ministerijos išduota licenciją formalųjį mokymą pagal „Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais ir „Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų“ mokymo programas ir išduoda valstybės pripažintą Profesinio mokymo pažymėjimą, kodu 3106, kuris kitose valstybėse narėse yra pripažįstamas.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal šias mokymo programas mokinių priėmimas bus vykdomas iki 2020-12-31.

Pažymėjimas, kodu 3106.