Darbų saugos įdiegimo ir valdymo dokumentai

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija rengiama ir tvirtinama prieš pradedant eksploatuoti įmonę, jos padalinius, darbo vietas, darbo priemones, prieš diegiant naujus technologinius procesus ar pradedant darbus. Dokumentai yra rengiami konkrečiai įmonei pagal jos veiklą, vykdomus darbus, rizikas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais ir norminiais dokumentais (taisyklėmis, nuostatais, normomis, Lietuvos standartais, techniniais reglamentais), Jūsų įmonei parengsime:

 • Įsakymus ir nuostatus, reglamentuojančius įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą.
 • Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo-grąžinimo dokumentaciją.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas.
 • Nelaimingų atsitikimų tyrimo aktus, tvarką, organizavimo tvarką.
 • Gaisrinės saugos instrukcijas.
 • Pareiginius nuostatus.
 • Darbo tvarkos taisykles.
 • Darbuotojų sveikatų tikrinimosi organizavimo dokumentus.
 • Darbo grafikus.
 • Saugaus darbo atlikimo taisykles.
 • Atmintines.
 • Darbuotojų mokymo dokumentaciją.
 • Profesinės rizikos vertinimo dokumentus.
 • Prevencijos priemones rizikai šalinti ar sumažinti.
 • Neblaivaus darbuotojo nušalinimo tvarką ir prevencinių priemonių planą.
 • Kitus įstatymuose numatytus dokumentus.

Darbdavio įsakymu, potvarkiu ar kitu dokumentu patvirtinti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisės aktai, darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai darbuotojams yra privalomi. Su jais darbuotojai supažindinami pasirašytinai.