Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės.

Darbo tvarką darbovietėje apibrėžia darbo tvarkos taisyklės. Jas tvirtina darbdavys, suderinęs su darbuotojų atstovais. udarydamas darbo sutartį, darbdavys arba jo įgaliotas asmuo privalo supažindinti priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo sąlygomis, kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą. Darbo tvarkos taisyklės yra privalomos visiems darbuotojams. Su darbo tvarkos taisyklėmis darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Bendrosios darbuotojų pareigos užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą nustatomos darbo tvarkos taisyklėse.

Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma:

 • Komercinės paslaptys.
 • Darbo organizavimas.
 • Darbuotojo priėmimo tvarka.
 • Darbuotojo atleidimo tvarka.
 • Darbo ir poilsio laiko organizavimas.
 • Papildomų ir specialių pertraukų skaičius, trukmė ir poilsio vieta.
 • Suminės darbo laiko apskaitos įvedimo tvarka.
 • Atostogų suteikimo tvarka.
 • Konkrečių darbų ir pareigų sąrašas su kuriais sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. 
 • Administracijos pareigūnų pareigybių sąrašas, kuriems viršvalandiniu darbu nelaikomas darbas, viršijantis nustatytą darbo trukmę. 
 • Darbo tvarkos pažeidimai.
 • Kas laikoma šiurkšiu darbo tvarkos pažeidimu.
 • Darbuotojų pareigos ir atsakomybės.