KĄ SVARBIAUSIA ŽINOTI TAMPANT DARBDAVIU (ĮMONĖS VADOVU)

KĄ SVARBIAUSIA ŽINOTI TAMPANT DARBDAVIU (ĮMONĖS VADOVU)

Sudarius nors su vienu darbuotoju darbo sutartį, nepaisant jos rūšies, tampama darbdaviu.
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo (toliau – darbdavys (įmonės vadovas)) žinias iš DSS srities privalomai tikrina Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosiuose nuostatuose nustatyta tvarka prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas.

Darbdavys (įmonės vadovas) pats asmeniškai turi būti pasitikrinęs žinias iš DSS srities, tad šiuo tikslu jis gali mokytis švietimo įstaigoje arba mokosi savarankiškai ir pasirengia žinių tikrinimui pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais švietimo programą.
Tampant darbdaviu (įmonės vadovu), jam atsiranda pareiga, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 158 straipsnyje – kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos.
Šią savo pareigą darbdavys (įmonės vadovas) gali vykdyti šiais būdais:
- paskirti vieną ar daugiau DSS specialistų arba steigti DSS tarnybą;
- jeigu įmonėje nėra tokių asmenų arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos DSS prevencinės priemonės, jis gali sudaryti sutartį su fiziniu asmeniu ar juridiniu asmeniu dėl DSS tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo;
- atlikti DSS tarnybos funkcijas pats ar pavesti tai daryti jo įgaliotam asmeniui, jei tai leidžia Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575.
Šiuose nuostatuose nustatytos ekonominės veiklos rūšys, kurių įmonėse, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių (priklausomai nuo ekonominės veiklos – iki 9,19 ar 49 darbuotojų), ir profesinę riziką, įmonės DSS tarnybos funkcijas gali atlikti darbdavys (įmonės vadovas) ar darbdavio įgaliotas asmuo, apmokytas vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr.A1-276.

Šie nuostatai nustato, kad darbdavys (įmonės vadovas), kuris pats nori atlikti įmonės DSS tarnybos funkcijas, prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas turi mokytis pagal atitinkamą (priklausomai nuo vykdomos ekonominės veiklos) Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, švietimo programą:
1. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, švietimo programą;
2. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, švietimo programą;
3. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, švietimo programą.
Darbdaviui (įmonės vadovui), kuris pats nori atlikti įmonės DSS tarnybos funkcijas, prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas mokytis ar/ir pasitikrinti žinių iš DSS srities pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais švietimo programą nereikia.
Šie darbdaviai (įmonės vadovai) iš karto mokosi ir pasitikrina žinias iš DSS srities pagal atitinkamą (priklausomai nuo vykdomos ekonominės veiklos) Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, švietimo programą.
Informaciją apie Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 1 – 3 prieduose nustatytas ekonomines veiklos rūšis galima rasti čia.
Visą informaciją apie švietimo programas ir švietimo įstaigas rasite apsilankę VDI internetinėje svetainėje www.vdi.lt, skyriuje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“.

 

Šaltinis www.vdi.lt