F-dujų ataskaitų auditas. F-dujų deklaravimas F-GAS portal‘e.

 • F-dujų ataskaitų auditas. F-dujų deklaravimas F-GAS portal‘e.
 • Ataskaitų auditas, tvirtinimas.
 • Audituojame, tvirtiname Europos sąjungos F-dujų ataskaitas.

  Remiantis EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) Nr. 517/2014 F dujų kvotos turėtojai turi pateikti importo/eksporto, įrangos užpildytos Fdujomis importo ataskaitas FGAS portale iki kovo 31d. ir atlikti nepriklausomą ataskaitos auditą iki birželio 30d.

   14 straipsnis

  Išankstinis įrangos, pripildytos hidrofluorangliavandenilių, užpildymas1. Nuo 2017 m. sausio 1 d. šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbliųįranga, kuri yra pripildyta hidrofluo­rangliavandenilių, nėra pateikiama rinkai, nebent hidrofluorangliavandeniliai, kurių yra pripildyta įranga, yra įskaičiuoti pagal IV skyriuje nurodytą kvotų sistemą.2. Įrangos gamintojai ir importuotojai, pateikdami rinkai 1 dalyje nurodytą iš anksto užpildytąįrangą, užtikrina, kad dokumentuose būtų visapusiškai užfiksuota, kaip laikomasi 1 dalies, ir parengia atitinkamą atitikties deklaraciją.Jeigu įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai nebuvo pateikti Sąjungos rinkai prieš užpildant įrangą, tos įrangos importuotojai nuo 2018 m. sausio 1 d. užtikrina, kad nepriklausomas auditorius kiekvienais metais iki kovo 31 d. patikrintų praėjusių kalendorinių metų dokumentų ir atitikties deklaracijos tikslumą. Auditorius turi būt

   Auditorius turi būti:

  akredituotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (1) arba

  1. b) akredituotas tikrinti finansines ataskaitas pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.

  1 dalyje nurodytos įrangos gamintojai ir importuotojai dokumentus ir atitikties deklaraciją saugo ne trumpiau kaip penkerius metus po to, kai ta įranga buvo pateikta rinkai. Įrangos importuotojai, pateikiantys rinkai iš anksto užpildytąįrangą, jeigu toje įrangoje esantys hidrofluorangliavandeniliai nebuvo pateikti rinkai prieš užpildant įrangą, užtikrina, kad jie būtų užregistruoti pagal 17 straipsnio 1 dalies e punktą.3. Parengdami atitikties deklaraciją, 1 dalyje nurodytos įrangos gamintojai ir importuotojai prisiima atsakomybę už tai, kad būtų laikomasi 1 ir 2 dalių.4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato sąlygas, susijusias su šio straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyta atitikties deklaracija ir nepriklausomo auditoriaus atliekamu patikrinimu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 24 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.