Pareiginiai nuostatai

Vadovaujantis LR Darbo kodekso 232 straipsniu. Pareigybės aprašymai ir nuostatai. Kai kuriose profesijose ir tarnybose, be darbo tvarkos taisyklių, drausmės statutų ir nuostatų, darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai ir nuostatai.

Kiekvienos įmonės darbuotojo pareigos, jo darbo apimtys ir turinys, atsakomybė, teisės ir santykiai su kitais nariais yra apibrėžiami pagal jo pareigybės vietą įmonės struktūroje ir su šia pareigybe susijusią bendrą veiklą siekiant įmonės tikslų ir išvengiant konfliktų. Pareiginiais nuostatais nutatomos darbuotojo konkrečios pareigos ir atsakomybė už atliekamą darbą. 

Tam, kad kiekvienas darbuotojas žinotų savo darbus ir atsakomybės ribas, dėl tikslių darbo funkcijų, įmonė parengia kiekvienai pareigybei ar darbuotojui pareiginius nuostatus. Darbuotojai su pareiginiais nuostatais yra supažindinami pasirašytinai.

Darbuotojui netinkamai vykdant savo pareigas yra taikoma materialinė atsakomybė (Pagal LR Darbo kodekso 253 straipsnį. Darbuotojų materialinės atsakomybės atvejai: Darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl: 8) kitokių darbo tvarkos taisyklių, pareiginių ar kitų instrukcijų pažeidimo) ir laikoma darbo drausmės pažeidimu (234 straipsnis. Darbo drausmės pažeidimas. Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės).